• EXPERTY.by об альбоме HVARNA

 • Как я играла в Симпсов.

 • Может у кого есть мысли, что нужно поменять, добавить?

  Как известно, в последние годы наблюдается активный рост числа велосипедистов в городе Минске и других городах Республики Беларусь. Однако Минск по-прежнему остаётся непригодным для комфортного и безопасного использования велосипеда в качестве повседневного транспорта. Из сообщений СМИ известно лишь о проектировании прогулочной велотрассы вдоль реки Свислочь. Сообщество велосипедистов плохо информировано о том, что планируется сделать в этой области. Более того, если судить по тому, как в 2007 выделяли полосу на тротуарах для движения велосипедов, городские власти также не владеют в полной мере информацией о пожеланиях велосипедистов.

  Как наиболее известный пример несоответствия пожеланий и реального положения вещей можно привести ситуацию с бордюрами на границах тротуаров. Их высота часто превышает допустимую требованиями СНБ 3.03.02-97 "Улицы и дороги городов, посёлков и сельских населённых пунктов". Более того, требование о пересечении проезжей части и тротуара на одном уровне в случае второстепенных проездов полностью игнорируется даже на капитально отремонтированных в последние годы улицах. Это создаёт большие неудобства как велосипедистам, так и инвалидам-колясочникам.

  В связи с вышеперечисленным, просим предоставить нам следующую информацию:

  1) Существует ли план развития велосипедной инфраструктуры в г. Минске и, если существует, где можно с ним ознакомиться? Под велосипедной инфраструктурой понимаются объекты для создания комфортных условий передвижения велосипедистов по городу в произвольном направлении, как то: велодорожки, велостоянки (охраняемые и неохраняемые), пандусы, велосипедные светофоры и т.д.

  2) Что уже сделано для велосипедистов и что будет сделано в ближайшее время?
  3) Какая организация занимается проектированием объектов велосипедной инфраструктуры?
  4) Куда можно направлять предложения и замечания?

  5) Можно ли организовать обсуждение общественностью архитектурных проектов и планов дальнейшего развития велосипедной инфраструктуры?

  6) Какая организация отвечает за соблюдение строительных норм в ходе ремонта улиц?
  7) Капитальный ремонт каких улиц и в какие сроки планируется в 2008 году?

  Просим предоставить нам письменный ответ  в установленные законодательством сроки.

  Надеемся на конструктивное взаимовыгодное сотрудничество.

  ***
  Можа ў каго ёсьць думкі, што трэба памяняць, дадаць?

  Як вядома, у апошнія гады назіраецца актыўны рост ліку раварыстаў у горадзе Менску і іншых гарадах Рэспублікі Беларусь. Аднак, Менск па-ранейшаму застаецца непрыдатным дзеля камфортнага і бясьпечнага выкарыстаньня ровара ў якасьці штодзённага транспарту. З паведамленьняў СМІ вядома толькі аб праектаваньні прагулачнай велатрасы ўздоўж ракі Сьвіслач. Суполка раварыстаў дрэнна інфармавана аб тым, што плануецца зрабіць у гэтай вобласьці. Больш таго, калі меркаваць па тым, як у 2007 выдзялялі паласу на ходніках дзеля руху раварыстаў, гарадскія ўлады таксама не валодаюць цалкам інфармацыяй аб пажаданьнях раварыстаў.

  Як найбольш вядомы прыклад неадпавяданьня пажаданьняў і рэальнага становішча можна прывесьці сітуацыю з бардзюрамі на мяжы ходнікаў. Іх вышыня часта перавышае дапусьцімую па патрабаваньнях СНБ 3.03.02-97 "Вуліцы і дарогі гарадоў, паселішчаў і сельскіх населеных пунктаў". Больш таго, патрабаваньне аб перакрыжаваньні праезжай часткі і ходніка на адным узроўні ў выпадку другарадных праездаў цалкам ігнаруецца, нават на капітальна адрамантаваных у апошнія гады вуліцах. Гэта стварае вялікія нязручнасьці як раварыстам, так і інвалідам-каламажнікам.

  У сувязі з вышэйпералічаным, просім даць нам наступную інфармацыю:

  1) Ці існуе план развіцьця веласіпеднай інфраструктуры ў горадзе Менску і, калі існуе, дзе можна з ім азнаёміцца? Пад веласіпеднай інфраструктурай разумеюцца аб'екты дзеля стварэньня камфортных умоў руху роварыстаў па гораду ў адвольным накірунку, як та: веладарожкі, веластаянкі (з аховай і без яе), пандусы, веласіпедныя светлафоры і г.д.

  2) Што ўжо зрабілі дзеля роварыстаў і што будуць рабіць у бліжэйшы час?
  3) Якая арганізацыя займаецца праектаваньнем аб'ектаў веласіпеднай інфраструктуры?
  4) Куды можна накіраваць прапановы і заўвагі?
  5) Ці можна арганізаваць абмеркаваньне грамадствам архітэктурных праектаў і планаў далейшага развіцьця веласіпедная інфраструктуры?

  6) Якая арганізацыя адказвае за выкананьне будаўнічых нормаў і правілаў у час рамантаваньня вуліц?
  7) Капітальнае рамантаваньне якіх вуліц і ў які тэрмін плануецца ў 2008 годзе?

  Просім дасі нам пісьмовы адказ у тэрмін, які ўстанавіла заканадаўства.

  Спадзяемся на канструктыўнае ўзаемавыгоднае супрацоўніцтва.


 • EXPERTY.by об альбоме HVARNA

 • Как я играла в Симпсов.